نظر(پیام) - پروتز سینه

پروتز سینه
طرح سوالات،نظرات،پیشنهادات
Guest
2015-10-28, 16:31
آیا بالا کشیدن سینه و استفادة همزمان از پروتز شیوع عوارض را افزایش می دهد؟

پاسخ
افزایش شیوع عوارض بسیار کم است ودر اغلب موارد که این دوکار باهم انجام می شود میزان بهبودی بدون عارضه مشابه پروتز گذاری تنها یا بالاکشیدن سینه به تنهایی است. نتیجه گیری این که انجام همزمان دو کار مشکلی ایجاد نمی کند.
Guest
2015-10-28, 16:29
آیا می توانم همزمان با بالاکشیدن سینه هایم پروتز بگذارم؟

پاسخ
بله در بسیاری از موارد حجم پستان به علت تحلیل رفتن به قدری کم است که پس از بالاکشیدن حجم خوبی ایجاد نمی کند ونیاز به استفاده از پروتز دارد.
Guest
2015-10-28, 16:25
آیا می توانم پس از گذاشته پروتز بچه دارشده و شیردهم؟

پاسخ
بله گذاشتن پروتز هیچ تأثیری برروی بچه دار شدن وشیردادن ندارد.
Guest
2015-10-27, 15:25
آیا پروتز پستان احتمال سرطان پستان را افزایش می دهد؟

پاسخ
خیر اگر شیوع سرطان پستان را در کسانی که پروتز دارند با کسانی که ندارند مقایسه کنیم می بینیم که حتی ممکن است شیوع سرطان در کسانی که پروت دارند کمتر باشد.پس از گذاشتن پروتز برای تشخیص بیماری های پستان در سونوگرافی و ماموگرافی نیاز به یک رادیولوژیست با تجربه وجود دارد.